30 september 2018

Skogsbryn - viktigt för biologiska mångfalden

När vår tomt styckades från herrgårdens mark på 1940-talet bestod delar av marken av åker och äng. Gamla odlingsrösen markerar än i dag utkanterna av den gamla odlade marken. På den största av åkrarna syns tydligt både åkerhak och åkerterrass. Utanför åker och äng var det troligen gles skog dit kreaturen togs för bete. Jag har hittat skelett av enbuskar som indikerar att skogen varit öppen och ljus eftersom enar inte trivs i skuggiga lägen. Några gamla granar ser ut att haft grenar ända ner till marken vilket också visar att det funnits gott om plats mellan träden.

Från 1940-talet har det skett en ganska betydande igenväxning och på den gamla skogsbetesmarken har en mycket tät granskog brett ut sig. Den var delvis så tät att ingenting kunde växte på marken, inte ens mossa. Alltså en monokultur med bara gran!

Granskog
Några av trädgårdens blommor med den tjocka granskogen i fonden.

Nu har vi låtit ta ner skogen. Vi har fått en fantastiks utsikt men också ett fint tillfälle att försöka återskapa lite av den gamla öppna skogen och den plana fina åkern kan åter bli synlig.

Avverkad skog
Ljust och luftigt när skogen är borta. Men mycket arbete kvarstår!

Mellan den gamla åkern, som kommer att klippas som gräsmatta, och skogen finns en bred slänt som vi vill återskapa som ett skogsbryn. Skogsbryn är en biotop som är viktig för det biologiska mångfalden. Det finns mycket att läsa vad gäller skogsbruk och ängsbruk men om just övergångszonen mellan skog och odlad mark (gräsmatta i vårt fall) har det inte funnits så mycket. 

Jordbruksverket gav i april i år (2018) ut en rapport om brynmiljöer som du kan läsa här => Övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark

De variationsrika skogsbrynen är viktiga miljöer för växter, djur och svampar. Här passar lägre buskar och buskträd och nu när vi vill återskapa brynmiljön, bör man välja arter som naturligt finns i vår del av Bergslagen som sälg, hägg, hassel, häggmispel, olvon, videarter och stenros. Mindre träd och buskträd som rönn och oxel kan också passa.

Framför allt sälgen är viktig med sin tidiga blomning. Sälgens pollen och nektar har stor betydelse för upp mot 100-talet olika fjärilar. Dessutom är sälgen så fantastiskt vacker när de vaniljgula blommorna slår ut på våren!

Buskar i skogsbryn
Sälgen är en viktig buske i skogsbrynet.

 Tidigt på försommaren slår både först hägg och sedan häggmispel ut sina vita blommor som drar mängder av insekter. Båda buskarna får dessutom bär som fåglarna gillar.

Buskar i skogsbryn
Blommande hägg i skogsbrynets norra delar.

Buskar i skogsbryn
Häggmispel blommar senare än häggen.

I brynets lite torrare och steniga läge passar det med stenros. Med tiden blir rosenbusken stor och yvig och sätter man flera tillsammans och låter dem växa fritt utan någon beskärning bildas just det snåriga och taggiga buskage som många fåglar tycker så mycket om. I samma läge passar enar som också dom är omtyckta av många fågelarter.

Rosor i skogsbryn
Stenros gillas av både insekter och fåglar.

För att skapa fler skyddade lägen och boplatser för fåglar kan man lägga upp högar med grenar och ris. Genom att lägga dem ovanpå en stubbe eller på trädklabbar kommer grenhögen inte att ligga platt mot marken utan ett lagom utrymme bildas närmast stubben under taket av grenar och ris.

Under sensommar och höst ger fler av skogsbrynets buskar och träd smakfulla bär till fåglarna. Oxel- och rönnbär älskas av sidensvansar och trastar. Oxel blir med tiden bli 20 meter högt och passar bäst i skogsbrynets bakkant. Rönnen kan beskäras så att den får en buskform och kan därmed planteras längre fram i brynet.

Bärande buskar
Osxelträdes bär är omtyckta av fåglar.

Skogsolvonet blir inte så stort. Bären sitter ofta kvar på den vinterkala busken och är mycket dekorativa. Även om bären inte tillhör de allra smakrikaste händer det att fåglarna tar bären när andra bär tagit slut. 

Bärande buskar
Olvonets vackra lite glasartade bär sitter ofta kvar under vintern.
Skogsbrynets buskar och träd bör planteras i grupper så att små öppna ytor bildas mellan dem. Där finns utrymme för några vilda blommor som inte trivs i en tuktad trädgård eller på en äng som regelbudet slås i juli. Hit hör bland annat midsommarblomster, gulsporre, vårärt och gullris. För höstblomningen kan man på torra stället sätta renfana.  

Växter i skogsbryn
Midsommarblomster trivs bäst där den inte klipps ner utan får växa fritt.

Växter i torra lägen
Gulsporre vill ha det torrt och frösår sig glatt om den trivs.

Växter i skogsbryn
Underbar vårärt trivs bra i fjolårslöv. Inte för välstädat alltså!

Växter i skogsbryn
Gullris besöks av många olika insektsarter.

I brynets norra och lite fuktiga del, under hassel och hägg passar bland annat vitsippa, förgätmigej, liljekonvalj, hässleklocka, majbräken och stensöta. Lyckas man skapa ett dunkelt och fuktigt bryn kan man med fördel lämna grova grenar och stockar att förmultna och bli hemvist till mossor, lavar och svampar.

Växter i fuktiga skogsbryn
Förgätmigej passar i skogsbrynets dunklare hörn.

Växter i skuggiga skogsbryn
Stensöta på en mossig sten.

Svampar i skuggläge
Fina svampar på förmultnat trä. Vacker biologisk mångfald!

Skogsbrynet är som sagt viktigt för den biologiska mångfalden och skarpa övergångar mellan åker (eller gräsmatta!) och tät skog ger inte alls samma förutsättningar för fåglar, insekter och smådjur. En mjuk kantzon med bärande buskar, med snår och ris, blir en refug för kärlväxter som inte trivs vare sig i skog eller tuktad trädgård och för fåglar och insekter som hittar både föda och boplatser i skogsbrynets olikartade och variationsrika flora.

För det torrare och varma brynmiljön passar hos oss i Bergslagen:
Rönn
Stenros
Sälg
Druvfläder
Måbär
Vildapel
En
Skogshallon
Smultron
Gullris
Gulsporre
Renfana

För fuktigare lägen i halvskugga
Hägg
Hassel
Skogsolvon
Häggmispel
Blåtry
Skogstry
Videarter
Vårärt
Liljekonvalj
Midsommarblomster
Förgätmigej
Hässleklocka
Stensöta
Majbräken

Här finns en bra sammanfattning på skogsbrynens viktiga ställning i arbetet med den biologiska mångfalden => www.vaxteko.nu5 kommentarer:

Rost och rädisor sa...

Intressant, särskilt som jag håller på med att skapa ett ätligt skogsbryn. Många av de växter du räknar upp finns redan runt om och en del har jag spontant känt att de passar. Vildhallonen försöker jag dock begränsa och har ersatt med odlade till en del.
Ser så fint ut där ni glesat skogen. Hoppas bara det inte kommer nån höststorm och välter de som står kvar. Det brukar vara känsligt efter gallring. Efter alla stormar över Småland är det såna tankar som snabbt poppar upp.
Allt gott
/Anette

Carina, 4 Seasons by Carna sa...

Intressant! Där jag bor och växte upp var gårdarna nere på ängarna och skogen däruppe på berget. Så på många ställen har vi inte haft den där övergången du beskriver. Men uppe på berget där det sen styckades av tomter har det blivit mer skogsbrynsmiljöer.

Ha det gott! Carina

chanee sa...

I think this article will help you make a lot of money.
รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว
รวมโปรเด็ด-บาคาร่า
แทงบอลยังไง
เล่นหวย
pgslot-เว็บตรง

Al-Hajari sa...

thank you sis for creating such an interesting article, easy to understand, and very useful

arcico weldy sa...

Thanks for the information, please visit
VisitUs